mailform

Tugiteenused

Tugiteenused on abiks rahataotlustele vajalike komponentide lisamisel. Sellisteks dokumentideks on strateegiad, tasuvusanalüüsid, arengukavad, keskkonnamõjude hindamine, planeeringud jt.

Eduka projekti eelduseks on kvaliteetne, realistlik ja teostatav arengudokument.


Strateegilise planeerimise üldeesmärgiks on igakülgselt analüüsida organisatsiooni või piirkonda (näiteks valda või linna), määratleda pikaajalised eesmärgid, nende saavutamise teed ning riskid. Töö praktiliseks lõpptulemuseks on teadvustatud pikaajalised eesmärgid ning nende saavutamise viisid, analüüsitud riskid ja nende maandamise viisid ning koostatud konkreetne tegevuskava eesmärkide saavutamiseks.

Arengukava võimalik lühistruktuur
Hetkeolukorra analüüs Välis- ja sisekeskkonna analüüs
Arengustrateegia Visioon, missioon, väärtused (põhiprintsiibid); strateegilised eesmärgid ja mõõdikud; tegevuskava (sh mõõdikud); riskide hindamine; nõudluse ja sihtgruppide määratlemine
Arengukava rakendamine Tegutsemine tulenevalt arengukavast ja järjekindel arengukava seire

Teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine (TTA) on reeglina investeeringuprojekti analüüsiv dokument, mis peab aitama projekti ettevalmistajal jõuda järeldusele, kas projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud. Analüüs peab arvestama kõiki projekti teostamisega seotud üksikasju. Aitame klientidel aru saada turgude ja klientide vajadustest ja planeerime koos klientidega nende strateegiaid.

TTA koostamine lähtub neljast küsimusest:
  • kas projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv?
  • kas projekt omab piisavalt positiivset mõju?
  • kas projekti on võimalik lihtsalt ellu viia?
  • kas projekt on teostamise järgselt jätkusuutlik?
Kokkuvõtteks peab TTA andma nii projekti elluviijale kui ka rahastajale kindluse, et tegu on teostatava ja jätkusuutlikku ettevõtmisega.

Teostatavus- ja tasuvusanalüüsi võimalik struktuur
Kokkuvõte projektist Esitatakse ülevaatlikult projekti sisu
Hetkeolukorra analüüs Välis- ja sisekeskkonna analüüs
Planeeritava objekti kirjeldus Kontseptsioon, funktsionaalsus, rakendamine
Objekti turundusstrateegia Konkurents, sihtgrupid, turunduspõhimõtted
Objekti väljaarendamise tegevus- ja ajakava Tegevusplaan konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja tähtajaline ajakava
Finantsplaan ja –prognoosid Kasumiaruande, rahakäibe ja bilansi ennustused
Sotsiaalmajanduslik mõju ja riskianalüüs Analüüsitakse mõju ühiskonnale.Määratakse kindlaks riskid ja kavandatakse nendega toimetuleku viisid

Keskkonnamõju hindamise (KMH) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi tegevuste planeerimisel ja strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel.