mailform

Projektitaotlused

Projektide koostamine, juhtimine ja aruandlus.
Koostame projektitaotlusi näiteks sellistele toetusi vahendavatele organisatsioonidele nagu EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), KIK (Keskkonna Investeeringute Keskus), KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Innove (Sihtasutus Innove), PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) jt.

Projektitaotluste koostamine
Sobiva toetusmeetme leidmine Kliendi ülesandeks on seletada lahti idee, tegevused ja kulutused, seejärel analüüsime võimalusi, milliselt rahastajalt oleks võimalik toetust taotleda.
Detailse projekti kirjutamine Klient varustab meid vajaliku infoga, seejärel koostame vajalikud dokumendid. Teenus sisaldab projektitaotluse täitmist ning detailse projekti kirjutamist vastavalt rahastaja poolt määratud nõuetele.
Finantsprognooside koostamine Finantsprognoosid (majandusaastate lõikes) koosnevad rahavoogude aruandest, kasumiaruandest ja bilansist. Periood, mille kohta prognoosid koostatakse, kestab projekti algusest kuni projekti rahastaja poolt nõutud perioodi lõpuni.
Lisade koostamine ja hankimine Klient edastab vastavalt rahastaja nõuetele vajadusel lisadokumendid (näiteks majandusaasta aruanded, tegevusload, litsentsid). Projektikirjutaja valmistab ette ka kõikide dokumentide põhjad, mida peab lisama projektile (garantiikirjad jm).
Projektide juhtimine
Projekti juhtimine Positiivse rahastamise otsuse korral projekti elluviimise korraldamine. Lepingute sõlmimine töövõtjate ja teenuste pakkujatega. Vabatahtlike töö korraldamine. Projekti ürituste ja dokumentide valmimise korraldamine. Üldine projekti juhtimine: tegevuste koordineerimine ja eestvedamine, teavitustöö korraldamine, meeskonnaliikmete koosolekute organiseerimine jne.
Projektide aruandlus
Aruandlus Hilisem abikõlblikkuse kontroll ja aruandlus. Nii vahearuanded kui ka lõpparuanded rahastajale ja partneritele. Vajalike kulu- ja lisadokumentide vastavuse kontroll.(fotod, osavõtulehed jm.)
Teenust on võimalik tellida kompleksteenusena (koostamine, juhtimine, aruandlus), kuid tellimus on võimalik sõlmida ka ainult teatud tööde osas.