mailform

Dokumendid

Aitame koostada vajalikke dokumente, lepinguid ja akte, sealhulgas:

Dokumentide ja lepingute koostamine
Haldusaktid See on teenus, mis sisaldab üldkorralduslike haldusaktide koostamist ja kaasajastamist. Tegemist on haldusaktidega, mis on suunatud üldiste tunnuste alusel kindlaks määratud isikutele või asja avalik-õigusliku seisundi muutmisele. Näiteks tööohutuseeskiri, jäätmehoolduseeskiri, avaliku korra eeskiri jm.
Strateegilised dokumendid Strateegiliste dokumentide ja kontseptsioonide koostamine. Arengukavad, valdkondlikud (sektor)arengukavad, teostatavus- ja tasuvusanalüüsid, riskianalüüsid. Keskkonnamõjude hindamised.
Müügilepingud Müügileping on mõeldud eelkõige äriühingutele, kes pidevalt ostavad või müüvad ühelt ja samalt isikult teatud kaupa. Müügilepingu puhul on oluline, et kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, siis peab ta ostetud asjad üle vaatama või laskma üle vaadata ning teatama müüjale asja lepingutingimustele mittevastavusest mõistliku aja jooksul. Vastasel korral võib ostja kaotada õiguse esitada pretensioone ostetud kauba kvaliteedi, koguse või muude kokkulepitud omaduste kohta.
Laenulepingud Laenuleping on mõeldud ühe isiku poolt teisele isikule rahasumma laenamiseks kindlaks perioodiks. Laenu tagasimaksmine on võimalik kokku leppida ühekordse maksena või perioodimaksetena, mille kohta tuleks lisada laenulepingule tagasimaksete graafik täpsete kuupäevade ja summadega.
Üüri- ja rendilepingud Siia alla kuuluvad seadmete üürileping, äriruumide üürilepingud, maa rendilepingud auto kasutamise rendilepingud jm.
Töölepingud Siia alla kuuluvad töövõtulepingud FIE-ga, töövõtulepingud füüsilise isikuga, töövõtulepingud juriidilise isikuga jm.
Hinnapakkumised Hinnapakkumisega esitab pakkuja adressaadile pakkumise tööde või teenuste osutamiseks või kauba müügiks. Juhul, kui adressaat on tingimustega nõus ja avaldab nõusoleku ka pakkujale, on hinnapakkumise esitajal alust lugeda leping poolte vahel sõlmituks. Oluline on, et hinnapakkumist ei ole võimalik tagasi võtta, kui see on jõudnud adressaadini.