mailform

Äriplaani koostamine

Äriplaan on äriidee teostamise kirjeldus, mille eesmärk on testida äriidee toimivust teoreetiliselt enne selle praktilist teostamist. Äriplaani ülesehitus sõltub valdkonnast, ärikeskkonna tavadest ja rahastajate nõuetest (tihti on äriplaan projektitaotluse kohustuslik osa).

Äriplaani koostamisel lähtutame kahest põhiprintsiibist: olulisuse printsiip ja tervikliku kirjeldamise printsiip. Tervikliku kirjeldamise printsiibi alusel peab mistahes äridokumendi peatükk andma täieliku teabe selle sisu mõistmiseks. Olulisuse printsiip lähtub sellest, et äriplaan peab kajastama kogu olulist informatsiooni, mis on seotud finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogudega ning mille avaldamata jätmine võib muuta äriplaani olemust.

Äriplaani koostamine
Kokkuvõte Esitatakse lühidalt kogu äriplaani sisu ja kõik oluline, mis on vajalik äriplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja atraktiivsuse hindamiseks.
Ettevõtte  üldandmed Ettevõtte nimi ja juriidiline vorm, registriandmed, kontaktandmed ja info omanike kohta.
Ettevõtte kirjeldus Äriidee, missioon, visioon ja eesmärgid. Ettevõtte kirjelduses avatakse ettevõtte taust ja ajendid ettevõtte asutamiseks. Sõnastatakse ettevõtte missioon ja visioon ning konkreetsed eesmärgid nende saavutamiseks.
Ettevõtluskeskkonna kirjeldus Analüüsitakse ettevõtluskeskkonda mõjutavaid tegureid: ettevõtlust reguleerivaid õigusakte, makromajanduslikke ja tootmisharu arengusuundi, ressursse ning vajaduse korral ka ettevõtlust mõjutavaid kohalikke tegureid.
Tooted ja teenused Kirjeldatakse ettevõtte põhitoodet või -teenust, tootmis- või teenindusprotsessi ning plaanitakse nende arendamist. Seejärel kõrvaltooteid ja lisateenuseid, kui neid on.
Klient, turg, konkurents Annab vastuse, kui palju ja millise hinnaga on võimalik seda toodet või teenust kirjeldatud turgudel konkurentidega võrreldes müüa. Kirjeldatakse kliente, turgu ning seal tegutsevaid konkurente. Tuuakse välja konkurentsieelis. Koostatakse SWOT-analüüs.
Tegevusplaan Lühiajaline tegevusplaan konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Tegevusplaani mõte on selgitada, mida kavatsetakse ette võtta ja saavutada  lähemate ajaperioodide kuude, kvartalite, aasta) jooksul.
Riskianalüüs Määratakse kindlaks võimalikud riskid ja kavandatakse nendega toimetuleku viisid. Riskianalüüs võimaldab ettevõtjal ja investoril kriitilisemalt hinnata investeeringu tasuvusarvutusi.
Finantsplaan ja finantsprognoosid Finantsprognoosidena esitatakse kasumiaruande, rahakäibe ja bilansi ennustused.